Józef Wysocki-mellszobor (1809–1874) / Popiersie Józefa Wysockiego (1809–1874) / Bust of Józef Wysocki (1809-1874)

Készítette / Twórca / Designed by

Hanna Danilewicz / Hanna Danilewicz / Hanna Danilewicz

Cím / Tytuł / Title

Józef Wysocki-mellszobor (1809–1874) / Popiersie Józefa Wysockiego (1809–1874) / Bust of Józef Wysocki (1809-1874)

Dátum / Data / Date of Installation

1976

Típus / Rodzaj / Type

mellszobor / popiersie / bust

Helyszín / Miejsce / Location

Budapest, VIII. kerület, Múzeum krt. 14. / VIII Dzielnica Budapesztu, Múzeum krt. 14 / District VIII of Budapest, Múzeum krt. 14

Anyag / Gatunek / Material

kő, bronz / kamień, bronz / stone, bronze

Leírás / Opis / Description

Lengyel katona, aki előbb az 1831. évi lengyelországi felkelés tüzér hadnagyként szolgált Jan Skrzynecki tábornok hadtestében, majd az 1848–49-es magyar szabadságharc honvédtábornoka lett. Arad ostromában való részvételéért és helytállásáért 1849 januárjában alezredessé léptették elő. Damjanich hadosztályának tagjaként a szolnoki ütközetben tanúsított bátorságáért ezredessé léptették elő, valamint megkapta a Magyar Katonai Érdemrend III. osztályát, majd a tavaszi hadjárat ütközeteiben 1849 májusában vezérőrnagyi rangot kapott és kinevezték az összevont lengyel légió főparancsnokának. A szabadságharc leverése után az ő csapata kísérte emigrációba a szabadságharc politikai és katonai vezetőit, közöttük Kossuth Lajost. Megfordult Törökországban és Angliában is, végül Párizsban telepedett le és életének hátralévő részét nyomorban töltötte, haláláig a Honvédegylet segélyezte.

Żołnierz polski, który najpierw służył jako porucznik artylerii w korpusie gen. Jana Skrzyneckiego w powstaniu listopadowym r. 1831, A później został generałem w powstaniu węgierskim r. 1848–49. W styczniu 1849 roku został awansowany na podpułkownika za udział i niezłomność w oblężeniu Aradu. Jako członek dywizji Damjanicha awansował do stopnia pułkownika za odwagę w bitwie pod Szolnokiem i otrzymał węgierski order zasługi wojskowej III klasy. W bitwie wiosennej kampanii w maju 1849 r. został generałem dywizji generalnej i mianowany naczelnym dowódcą zjednoczonego Legionu Polskiego. Po stłumieniu powstania węgierskiego, jego zespół towarzyszył przywódcom politycznym i wojskowym w emigracji, w tym ex-premierowi Lajosowi Kossuthowi. Żył w Turcji i Anglii, ostatecznie osiedlając się w Paryżu i spędzając resztę życia w nędzy, otrzymując pomoc aż do śmierci od Węgierskiej Ligi Obrony.

Józef Wysocki was a Polish soldier, who first served as artillery lieutenant in General Jan Skrzynecki's corps in the Polish uprising of 1831 and later became a general in the Hungarian Revolution of 1848. In January 1849, he was promoted to lieutenant-colonel for his involvement and heroism during the siege of Arad. As a member of Damjanich's division, he was promoted to colonel for his bravery in the Battle of Szolnok and was awarded the Hungarian Military Order, III. class, then in the battle of the spring campaign in May 1849, he was promoted Major General and appointed Commander-in-Chief of the united Polish Legion. After the fall of the Revolution, his troop accompanied the defeated political and military leaders into exile, including ex-Prime Minister Lajos Kossuth. He lived in Turkey and England, eventually settling in Paris and spending the rest of his life in misery receiving aid from the Defense League until his death.